Regulamin i warunki korzystania z usługi

POLITYKA PRYWATNOŚCI, POLITYKA COOKIES, ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASADY KORZYSTANIA
Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ

 1. Niniejsza dokument Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych, politykę prywatności, politykę cookies oraz zasady korzystania z platformy edukacyjnej: Mobilesson.pl (zwana dalej także: “Platforma”).
 2. Właścicielem platformy edukacyjnej: Mobilesson.pl i jednocześnie administratorem danych jest Grażyna Gach prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Grażyna Gach “JANGAR” z siedzibą w Warszawie (02-681), Aleja Wyścigowa 18/39 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 5211012741, REGON: 010873192 (zwana także dalej: “Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: jangar@jangar.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Platformy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników Platformy, ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych Użytkowników Platformy, ich zabezpieczeniem przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1.  Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
 2. Dane osobowe Użytkowników Platformy są zbierane w przypadku:
  a) rejestracji konta na Platformie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem oraz korzystania z materiałów umieszczonych na Platformie. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi korzystania z Platformy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W celu rejestracji konta na Platformie, Użytkownik podaje:
  1.  adres e-mail;
  2. imię i nazwisko;
  3. nazwę i adres reprezentowanej organizacji
  4. etap edukacji
  5. tematyka interesująca Użytkownika
 4. Po zarejestrowaniu konta na Platformie, Użytkownik otrzymuje na wskazany przy rejestracji adres e-mail Unikalny Kod, który należy wprowadzić na swoim koncie na Platformie, zgodnie z podanymi instrukcjami, w celu odblokowania dostępu do materiałów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.jangar.pl lub udostępnionych Użytkownikowi w inny umówiony sposób na zasadach określonych odrębnymi postanowieniami umownymi. Zabrania się udostępniania danych do logowania do Platformy, w tym Unikalnych Kodów, innym osobom.
 5. Podczas korzystania z Platformy, mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Platformie. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 7. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności Platformy takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 8. Przekazanie danych osobowych do Użytkownika jest dobrowolne, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Platformy, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację, założenie Konta Użytkownika oraz korzystanie z Platformy.

 § 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Platformy. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  1. Podmioty przetwarzające. Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jego polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi programistyczne, usługi księgowe, usługi prawne, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Platformie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  2. Administratorzy. Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni m.in. usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i dane nie są przekazywane poza ten obszar, niemniej jednak, w wyniku rozwoju technologicznego, zmiany dostawców usług dla Administratora, nie można wykluczyć takiej sytuacji.
 3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Platformy do preferencji Użytkowników, a także administrowania Platformą.
 5. W przypadku skierowania żądania, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Sądom, Urzędom Skarbowym.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Platforma używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Platformę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Platformę. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin Platformy i poszczególnych produktów.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:
  1. uwierzytelniania Użytkownika na Platformie i zapewnienia sesji Użytkownika na Platformie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Platformy, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. echanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Platformy będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Poniżej przedstawione są informacje, jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  1. przeglądarka Internet Explorer;
  2. przeglądarka Microsoft EDGE;
  3. przeglądarka Mozilla Firefox;
  4. przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
  5. przeglądarka Safari i Safari Mobile;
  6. przeglądarka Opera.
 6. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Platformę przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Platformy, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych, automatycznych programów do przeglądania treści Platformy.
 7. Platforma może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą


 1.  Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi.
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności Platformy, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Platformy, ułatwienie korzystania z Platformy, a także badanie satysfakcji.
  2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  3. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych jego danych osobowych.
  2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w których były przetwarzane;
   2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
   3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
   4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Państwa Członkowskiego, któremu Administrator podlega;
   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa Państwa Członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług Platformy, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  2. Administrator ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
   2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
   1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
   3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO;

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 1. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Platformy. Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto na Platformie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu lub je zapomniał, Platforma umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Administrator nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta na Platformie. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Platformie, gdzie będzie miał możliwość ustawienia nowego hasła.
 3. Administrator nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

§ 6 Prawa Autorskie i korzystanie z Platformy

 1. Zalogowanie się na Platformie i korzystanie z jej zasobów wymaga zaakceptowania i przestrzegania niniejszych zasad, które obowiązują wszystkich Użytkowników.
 2. Wszelkie prawa do utworów, stanowiących Platformę, w tym do całego utworu, jak i jego fragmentów, a w szczególności do zasobów umieszczonych na Platformie, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Platformy, są zastrzeżone na rzecz Administratora.
 3. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów i treści Platformy, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 4. Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z materiałów i treści udostępnionych na Platformie, wyłącznie na użytek własny rozumiany zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Administrator udziela każdemu Użytkownikowi licencji na następujących polach eksploatacji: utrwalania, zwielokrotniania w formie elektronicznej, a także utrwalania w części lub w całości niezależnie od standardu, systemu lub formatu; wprowadzenia do pamięci komputera i sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb korzystania z materiałów, a także sporządzania wydruków dla własnych potrzeb związanych wyłącznie z prowadzoną działalnością zawodową.
 6. Udzielona licencja nie uprawnia Użytkownika, w szczególności do:
  1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania
   jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu,
  2. rozpowszechniania informacji pobranych z Platformy, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży, w tym w celach komercyjnych,
  3. udostępniania dostępu do Platformy osobom trzecim, na przykład poprzez udostępnianie hasła,
  4. udzielania sublicencji,
  5. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach
  6. działania oprogramowania serwera wykorzystywanego przez Administratora,
 7. Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.
 8. Każdy Użytkownik korzystający z Platformy zobowiązany jest do przestrzegania zasad korzystania z Platformy, a ich nieprzestrzeganie jest równoznaczne z utratą prawa do korzystania z Platformy.
 9. Wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Platformy należy zgłaszać do Administratora na adres e-mail: jangar@jangar.pl
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Platformy z przyczyn technicznych, niezależnych od niego.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika, jakie ten poniósł w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania Platformy.
 12. Platforma jest dostępna tylko i wyłącznie przez Internet, działa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz okresów awarii.
 13. Korzystanie z Platformy wymaga od Użytkownika dostępu do sieci internetowej, komputera z zainstalowaną przeglądarką oraz odpowiednim oprogramowaniem, niezbędnym do korzystania z udostępnionych materiałów i udziału w kursach e-learningowych zamieszczonych na Platformie. Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Platformy umieszczone są na Platformie.
 14. W celu uzyskania dostępu do Platformy i korzystania z niej, Użytkownik powinien posiadać aktywny adres e-mail.
 15. Użytkownik zobowiązuje się chronić oraz nie udostępniać osobom trzecim swoich danych, tj. loginu i hasła dostępu do Platformy, a także Unikalnych Kodów.
 16. Rekomenduje się, aby hasło dostępu do Platformy zbudowane było co najmniej z ośmiu znaków zawierających duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne.
 17. Administrator po stwierdzeniu nieprawidłowości naruszających jego dobre imię lub innego Użytkownika ma prawo usunąć konto Użytkownika z Platformy, bez wcześniejszej zgody Użytkownika oraz bez wcześniejszego uprzedzenia.

§ 7 Zmiany

 1. Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności, polityki cookies oraz zasady korzystania z platformy edukacyjnej: Mobilesson.pl mogą ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Niniejsza zasady wchodzą w życie z dniem 27.02.2023 r.
error: Uwaga: Zaznaczanie treści zablokowane!!